Polityka Prywatności

PORTALU

„POLSKA PRZEZ WEEKEND”

§1

Definicje użytych pojęć:

1) Portal –  strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy, działający w domenie www.polskaprzezweekend.pl;

2) Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników Portalu: Maciej Wołk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Maciej Wołk”, adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Józefa Sowińskiego 53 m. 13, 01-105 Warszawa;

3) Użytkownik – podmiot korzystający z usług Administratora, który jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu Portalu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną.

 

§2

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niemniej celowe jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania antywirusowego, a także chronienie haseł dostępu do usług, z których Użytkownicy korzystają za pośrednictwem Portalu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej Polityki Prywatności.

§3

1. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu:

1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;

2) realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym realizacji działań promocyjnych dotyczących produktów i usług własnych świadczonych przez Administratora.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez Administratora;

2) przepisów prawa, w tym szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie:

1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

1) adresu e-mail;

2) imion i nazwiska lub nicku (loginu);

3) adresu zamieszkania;

4) daty urodzenia;

5) wykształcenia;

6) płci;

7) wizerunku (zdjęć).

5. Administrator gromadzi także informacje pozyskiwane automatycznie w postaci IP komputerów Użytkowników oraz innych informacji zawartych w logach systemowych. Informacje te mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych Portalu i nie służą do identyfikowania danych osobowych Użytkowników.

 

§4

1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

3. W Portalu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych przy czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z udostępnioną tam polityką prywatności.

4. Dane osobowe podawane przez Użytkowników przy okazji korzystania z Portalu (np. zamieszczania komentarzy czy publikowania wrażeń ze zwiedzania) mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony internetowe Portalu i nie podlegają postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu, komunikatów systemowych czy informacji o nowościach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 

§5

1. Użytkownikom przysługują uprawnienia wskazane w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a w szczególności prawo:

1) dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem lub poprzez edycję danych konta;

2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;

3)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 oraz zadawania pytań dotyczących zasad ochrony prywatności w Portalu należy skontaktować się z Administratorem.

3. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora na skutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odmowy akceptacji zmian Regulaminu Portalu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.