REGULAMIN

PORTALU

„POLSKA PRZEZ WEEKEND”

W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 21 czerwca  2020 ROKU

Niniejszy regulamin został opracowany z poszanowaniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje on: (1) zasady Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend”, (2) prawa i obowiązki Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Właściciela, a także (3) sposób świadczenia i Korzystania z Usług.

DROGI UŻYTKOWNIKU – NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA POSTANOWIENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO UŻYTKOWNIKA PORTALU „POLSKA PRZEZ WEEKEND”. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU „POLSKA PRZEZ WEEKEND” UZALEŻNIONE JEST OD ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ CIEBIE POSTANOWIEŃ TEGO REGULAMINU, PROSZĘ CIĘ
O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ.

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Portal „Polska przez weekend” to społecznościowy portal turystyczny stworzony dla miłośników zwiedzania, podróżowania i odkrywania interesujących miejsc w Polsce, z którego Korzystanie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z portalu „Polska przez weekend” jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Warunkiem Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend” jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz pełna akceptacja jego treści.
 4. Do Korzystania z portalu „Polska przez weekend” niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieci Internet akceptującym „ciasteczka” tj. pliki cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 5. Użytkownik akceptuje, że nazwa portalu tj. ,,Polska przez weekend” oraz jego układ, wygląd graficzny i każdy z elementów graficznych, logo, koncepcja, funkcjonalności, znaki, oprogramowanie, jak i bazy danych podlegają ochronie prawnej. Ochronie prawnej podlegają także materiały przekazywane przez Właściciela lub Administratora Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanym drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. Założycielem i Właścicielem portalu „Polska przez weekend” jest Maciej Wołk, ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa, z którym skontaktować się można za pośrednictwem email: kontakt@polskaprzezweekend.pl.
 7. W portalu „Polska przez weekend” zabronione jest korzystanie z wirusów, robaków, botów lub innych kodów komputerowych, plików i programów, które uszkadzają, utrudniają działanie, niszczą lub mogą uszkodzić, utrudnić działanie lub zniszczyć portal „Polska przez weekend”.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się odniesienia do następujących jednostek redakcyjnych: §, ustęp, punkt, litera, należy przez to rozumieć odniesienia do jednostek redakcyjnych niniejszego Regulaminu, jeśli nie zaznaczono inaczej.
 9. W portalu „Polska przez weekend” Internauci – po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie – mogą m.in.:

1) przeglądać publicznie dostępne treści, w tym korzystać z wyszukiwarki miejsc do odwiedzenia w Polsce, której działanie polega na tym, że po wybraniu „punktu startu”, z którego rozpoczyna się zwiedzanie, określeniu odległości poszukiwań i wskazaniu rodzajów miejsc, które mają być odnalezione, wyszukiwarka przedstawia wyniki w postaci miejsc do odwiedzenia znajdujących się w określonej odległości od „punktu startu”;

2) założyć wewnętrzne Konto w portalu „Polska przez weekend” i tym samym uzyskać dostęp do wewnętrznych funkcji portalu;

3) komunikować się pomiędzy sobą za pośrednictwem wewnętrznej poczty e-mail;

4) dodawać miejsca do bazy miejsc wyszukiwarki w postaci opisów tych miejsc i ich zdjęć, a także dodawać wrażenia ze zwiedzania;

5) przeglądać opisy miejsc, wrażenia ze zwiedzania i zdjęcia znajdujące się na Kontach innych Użytkowników Zarejestrowanych.

 

Definicje

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; Regulamin jest zamieszczony na stronie portalu ,,Polska przez weekend” pod adresem: www.polskaprzezweekend.pl w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w każdym czasie w zwykłym toku czynności (w formacie HTML lub PDF);

2) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w § 1 ust. 6;

3) Administratorze – należy przez to rozumieć osobę wskazana w § 1 ust. 6;

4) Korzystaniu – należy przez to rozumieć przeglądanie treści zamieszczonych w portalu ,,Polska przez weekend” zgodnie z Regulaminem i dokonywanie innych czynności opisanych w Regulaminie;

5) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która Korzysta z portalu ,,Polska przez weekend” na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Użytkownikami mogą być również małoletni, który ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną po uzyskaniu zgody Właściciela;

6) Rejestracji – należy przez to rozumieć rejestrację Użytkownika w portalu ,,Polska przez weekend” zgodnie z § 4;

7) Użytkowniku Zarejestrowanym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść, a następnie zarejestrował się w portalu „Polska przez weekend” zgodnie z § 4, Korzystającego z portalu „Polska przez weekend” na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, chcące zarejestrować się w portalu „Polska przez weekend” muszą uzyskać zgodę Właściciela na Rejestrację;

8) Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z treścią Regulaminu, łączącą  Użytkownika z Właścicielem lub Użytkownika Zarejestrowanego z Właścicielem;

9) Usłudze – należy przez to rozumieć wszelkie usługi świadczone poprzez portal „Polska przez weekend” przez Właściciela lub podmioty współpracujące z Właścicielem na rzecz Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych;

10) Danych – należy przez to rozumieć wszelkie treści, a w szczególności opisy miejsc, dodane miejsca, zdjęcia, informacje, wpisy, plany wycieczek, komentarze oraz wrażenia ze zwiedzania umieszczone przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Właściciela w portalu ,,Polska przez weekend”, z którymi mogą się zapoznać:

 1. a)      Użytkownicy, Użytkownicy Zarejestrowani i Właściciel – w przypadku treści dostępnych w portalu ,,Polska przez weekend” bez dokonania Rejestracji,
 2. b)      Użytkownicy Zarejestrowani i Właściciel – w przypadku treści dostępnych w portalu ,,Polska przez weekend” jedynie po dokonaniu Rejestracji, o ile Administrator udostępni taką funkcjonalność,
 3. c)      wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani – w przypadku wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi poprzez wewnętrzną pocztę elektroniczną;

11) Koncie – należy przez to rozumieć przestrzeń serwerową (podstronę Użytkownika Zarejestrowanego) w portalu ,,Polska przez weekend”, udostępnioną Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Właściciela, na której Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać Dane;

12) Loginie – należy przez to rozumieć ciąg znaków podany przez Użytkownika na etapie Rejestracji umożliwiający jego identyfikację podczas Korzystania z portalu „Polska przez weekend”;

13) ustawie Prawo Autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);

14) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 ).

 

Użytkownik

§ 3.

 1. Do Użytkownika stosuje się wszystkie postanowienia  Regulaminu z wyłączeniem tych postanowień, które określają wyłącznie prawa i obowiązki Użytkownika Zarejestrowanego.
 2. Użytkownik ma prawo do czytania, przeglądania i wyszukiwania w oparciu o zdefiniowane kryteria publicznie dostępnych treści zamieszczonych w portalu ,,Polska przez weekend”. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w portalu ,,Polska przez weekend” nie może korzystać z uprawnień Użytkownika Zarejestrowanego, o których mowa w § 5, przede wszystkim nie może dodawać nowych miejsc i ich opisów, wrażeń ze zwiedzania, pisać komentarzy, dodawać zdjęć, korzystać z wewnętrznej poczty elektronicznej oraz funkcji dodawania znajomych. W razie wątpliwości poczytuje się, że uprawnienia Użytkownika mają wyłącznie charakter pasywny (bierny).
 3. Użytkownik akceptuje, że zakazane jest komercyjne lub niekomercyjne – inne niż mające na celu Korzystanie z portalu ,,Polska przez weekend” – wykorzystywanie lub przetwarzanie jakichkolwiek Danych bez zgody Właściciela wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W razie wątpliwości poczytuje się, że Użytkownik może Korzystać z Danych uzyskanych za pośrednictwem portalu ,,Polska przez weekend” wyłącznie w celach prywatnych.

Rejestracja

§ 4.

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w portalu „Polska przez weekend” jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Rejestracja obejmuje: wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie się z  Regulaminem i  akceptację jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także – opcjonalnie – wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i newslettera. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostępny jest po kliknięciu ikony „zarejestruj się”.
 3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie unikalnego Loginu, hasła, swojego aktualnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz imienia. Użytkownik akceptuje, że podany przez niego podczas Rejestracji Login lub imię będą widoczne dla wszystkich Użytkowników.
 4. Użytkownik akceptuje, że Login podany podczas Rejestracji nie może być:

1) wulgarny;

2) niezgodny z prawem;

3) prowokacyjny;

4) identyczny ani podobny do nazwy przedsiębiorstwa, instytucji, serwisu internetowego, strony www, znaku towarowego, chyba że zgodę na to wyrazi Właściciel;

5) reklamą jakiegokolwiek produktu, instytucji, przedsiębiorstwa, serwisu internetowego, strony www, znaku towarowego, chyba że zgodę na to wyrazi Właściciel;

6) powiązany z ugrupowaniem politycznym lub partią polityczną;

7) identyczny jak Login któregokolwiek z Użytkowników Zarejestrowanych

oraz nie może obrażać uczuć lub poglądów Użytkowników lub innych osób oraz zawierać wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe.

 1. Zaznaczając pole akceptacji Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:

1) zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie ją oraz nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń (w przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wątpliwości dotyczące treści  Regulaminu powinien odstąpić od Rejestracji);

2) dobrowolnie przystępuje do Korzystania z portalu „Polska przez weekend”;

3) dane podane podczas Rejestracji są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym;

4) akceptuje i wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Właściciela i publikowanie przez Właściciela treści reklamowych w jakiejkolwiek postaci na Koncie, stronach i podstronach portalu ,,Polska przez weekend”;

5) jest świadomy, że może ponieść odpowiedzialność prawną za umieszczenie w portalu ,,Polska przez weekend” Danych bez odpowiedniego zezwolenia osób, których te Dane dotyczą w sytuacji, gdy takie zezwolenie jest wymagane prawem;

6) akceptuje i zobowiązuje się do Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend” zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

7) akceptuje i wyraża zgodę na swobodne zmienianie oraz uzupełnianie przez Właściciela układu lub wyglądu portalu ,,Polska przez weekend” oraz dodatkowych jego funkcjonalności,  przede wszystkim  wewnętrznej poczty elektronicznej, forum oraz wyszukiwarki;

8) akceptuje i wyraża zgodę na swobodne  zmienianie lub usuwanie przez Właściciela funkcjonalności portalu „Polska przez weekend” oraz wprowadzanie dodatkowych jego funkcjonalności;

9) akceptuje i wyraża zgodę na blokowanie, zmienianie lub usuwanie przez Administratora Danych, które są: wulgarne, niezgodne z prawem, prowokacyjne, stanowią reklamę jakiegokolwiek produktu, usługi, instytucji, przedsiębiorstwa, serwisu internetowego, strony www, znaku towarowego, nawołują do nienawiści, stanowią agitację polityczną lub propagują szkodliwe dla zdrowia wzorce zachowań, promują używanie jakiekolwiek substancji niedozwolonej, obrażają uczucia religijne lub poglądy Użytkowników lub innych osób lub są z jakiegokolwiek innego powodu niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami lub godzą w interesy Właściciela lub portalu „Polska przez weekend” lub naruszają postanowienia Regulaminu;

10) akceptuje i wyraża zgodę na zmienianie przez Administratora lub osoby przez niego upoważnione opisu dodanego przez siebie miejsca lub wrażeń ze zwiedzania w celu usunięcia niezgodności tego opisu ze stanem faktycznym lub przepisami Regulaminu oraz na korektę stylistyczną i gramatyczną opisu miejsca lub wrażeń ze zwiedzania, ich publikację w formie skróconej lub rozbudowanej, przetłumaczenie dodanego opisu miejsca lub wrażeń ze zwiedzania oraz na publikację tych tłumaczeń w portalu „Polska przez weekend”;

11) akceptuje i wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail wiadomości od Właściciela związanych z funkcjonowaniem portalu „Polska przez weekend” i spowodowanych względami technicznymi lub prawnymi, a w szczególności informacji systemowych, informacji o dodaniu nowych funkcjonalności lub wyłączeniu niektórych funkcjonalności, zmianach lub planowanych zmianach, ankiet mających na celu zebranie informacji niezbędnych do dostosowania wymogów portalu ,,Polska przez weekend” do oczekiwań Użytkowników oraz informacji o przerwach technicznych lub awariach w działaniu portalu „Polska przez weekend” oraz o nowościach w portalu „Polska przez weekend”;

12) akceptuje i wyraża zgodę, że Login oraz inne dane podane przez niego podczas Rejestracji będą widoczne dla innych Użytkowników, chyba że Użytkownik  zdecyduje, że inne dane niż Login lub imię mają być niewidoczne;

13) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w trakcie Rejestracji danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie.

 1. W trakcie Rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji zostanie wysłany link aktywujący Konto w portalu ,,Polska przez weekend” na co Użytkownik wyraża zgodę. Klikniecie przez Użytkownika na link aktywujący kończy Rejestrację i tym samym Konto Użytkownika zostaje utworzone i udostępnione do jego dyspozycji. Z chwilą utworzenia Konta Właściciel zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Umową zawartą z Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 2. Użytkownik Zarejestrowany nie może udostępnić hasła osobie trzeciej.

 

Użytkownik Zarejestrowany

§ 5.

 1. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownik staję się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 2. Do Użytkownika Zarejestrowanego stosuje się wszystkie postanowienia Regulaminu z wyłączeniem tych postanowień, które określają wyłącznie prawa i obowiązki Użytkownika.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może:

1) dodawać nowe miejsca i ich opisy;

2) dodawać wrażenia ze zwiedzania;

3) oceniać miejsca;

4) oceniać zdjęcia;

5) dodawać komentarze;

6) wyrażać opinie;

7) wysyłać zaproszenia;

8) wysyłać i otrzymywać wiadomości za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej;

9) umieszczać zdjęcia na swoim Koncie;

10) edytować swoje Konto;

11) umieszczać zdjęcia w galerii danego miejsca;

12) proponować wydarzenia, o ile moduł wydarzeń zostanie udostępniony przez Administratora;

13) korzystać z forum, o ile forum zostanie udostępnione przez Administratora.

 1. Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że za zamieszczane Dane nie przysługuje mu wynagrodzenie.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników Zarejestrowanych na jakichkolwiek stronach lub podstronach portalu ,,Polska przez weekend” jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym. Treści o charakterze określanym w zdaniu poprzednim mogą zostać usunięte przez Administratora bez podania przyczyny.

 

Zasady dodawania nowych miejsc

§ 6.

 1. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dodawania nowych miejsc, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poniższych ustępach.
 2. Przed dodaniem nowego miejsca Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest sprawdzić czy miejsce to nie zostało wcześniej dodane przez innego Użytkownika Zarejestrowanego albo Właściciela:

1) w przypadku, gdy miejsce to nie zostało wcześniej dodane – Użytkownik Zarejestrowany może dodać nowe miejsce;

2) w przypadku, gdy miejsce to już znajduje się w bazie miejsc portalu „Polska przez weekend” – Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od dodania tego miejsca, natomiast może przesłać na adres kontakt@polskaprzezweekend.pl, wpisując w tytule wiadomości ,,Popraw opis”, swoją propozycje poprawy danego opisu lub zamieścić swoje wrażenia ze zwiedzania.

 1. Użytkownik Zarejestrowany w trakcie dodawania nowego miejsca zobowiązany jest wskazać podstawowe dane dotyczące miejsca tj.: nazwę własną miejsca (jeśli miejsce nie posiada nazwy własnej podaje się nazwę miejscowości, a po myślniku cechę charakterystyczną miejsca), województwo, miejscowość oraz adres (jeśli miejsce go posiada), a także wskazuje kategorię do której należy dane miejsce.
 2. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 3, Użytkownik Zarejestrowany powinien zweryfikować poprawność lokalizacji wprowadzonego miejsca na mapie Polski umieszczając symbol miejsca na mapie zgodnie ze stanem faktycznym, tj. tam, gdzie miejsce to się rzeczywiście znajduje.
 3. Użytkownik Zarejestrowany akceptuje i wyraża zgodę na modyfikację przez Administratora wszelkich Danych wprowadzonych przez niego w trakcie dodawania miejsca w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, a także na wprowadzanie korekt stylistycznych i gramatycznych.
 4. Użytkownik Zarejestrowany akceptuje i wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora wszelkich Danych dotyczących nowego miejsca w przypadku gdy nie są one zgodne ze stanem faktycznym, naruszają przepisy Regulaminu lub dotyczą miejsca, które zostało wcześniej dodane do bazy miejsc portalu „Polska przez weekend”.
 5. Zabronione jest dodawanie do bazy miejsc portalu „Polska przez weekend”, bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela, miejsc komercyjnych oraz miejsc, w których podmioty prywatne lub państwowe prowadzą gospodarczą działalność komercyjną i które nie stanowią w powszechnej opinii atrakcji turystycznej, takich jak restauracje, bary, inne komercyjne obiekty gastronomiczne, hotele, pensjonaty, inne komercyjne obiekty hotelarskie i noclegowe, kluby, kina i teatry.
 6. Miejsca dodane wbrew postanowieniom ustępu 7 mogą zostać usunięte przez Właściciela z portalu „Polska przez weekend” bez podania przyczyny.
 7. Dodane miejsce zostanie wyświetlone w portalu „Polska przez weekend” po weryfikacji (moderacja).

 

Zasady dodawania opisów nowych miejsc, wrażeń ze zwiedzania oraz wpisów na forum

§ 7.

 1. Użytkownik Zarejestrowany, który dodał nowe miejsce zamieszcza jego opis zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Opis miejsca powinien być:

1) zgodny ze stanem faktycznym;

2) obiektywny;

3) rzetelny;

4) dziełem własnym Użytkownika Zarejestrowanego;

5) sporządzony zgodnie z regułami języka w jakim został napisany.

 1. Opis miejsca nie może:

1) być wulgarny, zawierać słów niecenzuralnych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe czy obelżywe;

2) stanowić reklamy jakiekolwiek produktu, usługi, przedsiębiorstwa, serwisu internetowego, strony www, znaku towarowego;

3) obrażać uczuć innych osób;

4) zawierać opisów drastycznych;

5) być prowokacyjny;

6) nawoływać do przemocy lub nienawiści;

7) stanowić agitacji politycznej;

8) naruszać praw autorskich lub być w inny sposób niezgodny z prawem,

9) być niezgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 1. Przyjmuje się domniemanie, że jeśli Użytkownik Zarejestrowany dodał opis miejsca to miejsce to zostało przez niego odwiedzone.
 2. W oparciu o domniemanie o którym mowa w ust. 4, po dodaniu opisu miejsca przez Użytkownika Zarejestrowanego, miejsce to zostanie wyświetlone na jego Koncie.
 3. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może dodawać swoje wrażenia ze zwiedzania zawierające wrażenia i inne informacje dotyczące odwiedzonego miejsca znajdującego się w bazie miejsc portalu ,,Polska przez weekend”. Możliwość dodawania wrażeń ze zwiedzania przez Użytkownika Zarejestrowanego dotyczy wszystkich miejsc znajdujących się w bazie miejsc portalu „Polska przez weekend”, tj. tych dodanych przez niego, jak i przez innych Użytkowników Zarejestrowanych lub Właściciela.
 4. Do wrażeń ze zwiedzania oraz wpisów na forum, o ile funkcjonalność ta zostanie udostępniona przez Administratora stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Zasady dodawania zdjęć

§ 8.

 1. Wszelkie zdjęcia umieszczane przez Użytkowników Zarejestrowanych w portalu ,,Polska przez weekend” nie mogą być niezgodne z prawem, a w szczególności nie mogą naruszać praw autorskich, a także nie mogą prezentować treści:

1) pornograficznych lub erotycznych;

2) drastycznych lub nieetycznych;

3) wulgarnych;

4) obrażającej uczucia innych osób;

5) reklamowych lub stanowiących reklamę;

6) propagujących nazizm, komunizm lub faszyzm.

 1. Zdjęcia umieszczane przez Użytkowników Zarejestrowanych w galerii danego miejsca powinny prezentować dane miejsce, które w powszechnej opinii jest uważane za atrakcję turystyczną. Właściciel ma prawo do rezygnacji z publikowania zdjęć umieszczonych w galerii danego miejsca z powodu niedostatecznej jakości technicznej, dużej liczby zdjęć danego miejsca lub niespełnienia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Użytkownik Zarejestrowany w ramach swojego Konta może umieszczać zdjęcia prezentujące dowolne treści, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1.

 

Oceny i zasady rankingowe

§ 9.

 1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo oceniać miejsca oraz zamieszczone zdjęcia.
 2. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany uzna, że miejsce mu się podoba, może kliknąć wybraną przez siebie odpowiednią ocenę i tym samym jego głos zostanie zapisany.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może ocenić tylko jeden raz to samo miejsce.
 4. Na podstawie ocen tworzy się ranking miejsc. Powyższe dane służą do opracowania rankingów na potrzeby portalu ,,Polska przez weekend”.

 

Zgłoszenie nieprawidłowości i błędów

§ 10.

 1. Każdy Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany portalu ,,Polska przez weekend”, jeśli stwierdzi, że opis miejsca, jego nazwa, zdjęcie lub umiejscowienie na mapie nie jest zgodne ze stanem faktycznym lub Regulaminem, może zgłosić to podejrzenie Administratorowi za pośrednictwem przycisku “zgłoś uwagi” lub adresu e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl wpisując w tytule wiadomości „Uwaga”. Ponieważ zgłaszanie nieprawidłowości i błędów w działaniu portalu ,,Polska przez weekend” pozwoli je wyeliminować i przez to usprawni działanie portalu ,,Polska przez weekend”, Właściciel zwraca się do Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych z prośbą o zgłaszanie nieprawidłowości i błędów.
 2. Użytkownik zgłaszający podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, powinien dokładnie wskazać jaką informację uznał za niezgodną ze stanem faktycznym lub Regulaminem, uzasadnić swoje twierdzenie oraz wskazać – jeśli to możliwe – źródło pozwalające na weryfikację zgodności w powyższym zakresie.
 3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zgłaszania błędów w funkcjonowaniu portalu „Polska przez weekend”.
 4. Każdy Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, jeśli stwierdzi, że jakiekolwiek Dane naruszają przepisy prawa, może zgłosić ten fakt Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl wpisując w tytule wiadomości ,,Podejrzenie naruszenia prawa”. Wiadomość powinna określać w sposób precyzyjny i jednoznaczny treści (Dane), które zdaniem nadawcy naruszają konkretne normy prawne, w szczególności dobra prawnie chronione oraz wskazywać osobę albo osoby (Login Użytkownika Zarejestrowanego), których Konta w związku z naruszeniem powinny zostać zablokowane bądź usunięte. Wiadomość taka powinna zawierać imię i nazwisko lub – w przypadku osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej – firmę zgłaszającego oraz stwierdzenie, że osoba wysyłająca tę wiadomość jest umocowana do jej wysłania z ramienia tejże osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Ponadto osoba wysyłająca wiadomość zobligowana jest do podania informacji umożliwiających zlokalizowanie wskazanej treści przez Administratora (np. pełny, precyzyjny adres URL) oraz oświadczenia, że jako osoba wysyłająca wiadomość pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za taką wiadomość poczytuje się również pisemne oświadczenie (zawiadomienie/wezwanie) organów państwowych lub innych organów bądź służb państwowych spełniające ustawowe przesłanki. Z uwagi na potrzebę zapewnienia działania portalu ,,Polska przez weekend”  w zgodzie z prawem, Właściciel zwraca się do Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych z prośbą o zgłaszanie wskazanych wyżej naruszeń prawa.

 

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

§ 11.

 1. Umowa [Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem] zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową portalu ,,Polska przez weekend” na czas przebywania przez Użytkownika na tej stronie internetowej. Umowa taka ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia strony internetowej portalu ,,Polska przez weekend” w przeglądarce internetowej Użytkownika lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia usług przez Właściciela.
 2. Umowa  [Umowa pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Właścicielem] zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą kliknięcia na link aktywujący wysłany do Użytkownika po zakończonej poprawnie procedurze Rejestracji. Użytkownik Zarejestrowany uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na następujący adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl wpisując w tytule wiadomości „Wypowiedzenie Umowy”. Właściciel może wypowiedzieć Umowę jedynie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Z chwilą doręczenia Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu, a Administrator usuwa Konto bez zbędnej zwłoki. Od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od używania Konta. W przypadku zalogowania się przez Użytkownika Zarejestrowanego na swoje Konto po złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, a przed jego fizycznym usunięciem, przyjmuje się, że Użytkownik Zarejestrowany zrezygnował z wypowiedzenia Umowy i w takim przypadku Administrator zaniecha usunięcia Konta.
 4. W przypadku śmierci Użytkownika Zarejestrowanego Umowa, o której mowa w ust. 2, wygasa. Konto zmarłego Użytkownika Zarejestrowanego może zostać usunięte po okazaniu aktu zgonu Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Właścicielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy tylko z ważnych przyczyn. Ważnymi przyczynami są:

1) nieprzestrzeganie przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego postanowień Umowy;

2) stwierdzenie, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe lub nie zostały zaktualizowane;

3) naruszenie przepisów prawa przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, które wyrządziło lub mogło wyrządzić szkodę portalowi „Polska przez weekend”;

4) działanie na szkodę portalu ,,Polska przez weekend”;

5) ponowne zarejestrowanie się przez Użytkownika, któremu wcześniej wypowiedziano Umowę w oparciu o przepisy Regulaminu;

6) zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa regulujących działalność Właściciela w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie Umowy przez Właściciela;

7) dostosowanie do zmian w systemie informatycznym Właściciela;

8) dostosowanie do zmian formy organizacyjno-prawnej Właściciela;

9) likwidacja portalu ,,Polska przez weekend”.

 1. Uprawnionym do odstąpienia od Umowy jest:

1) Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyn ani nie powoduje poniesienia jakichkolwiek kosztów. Zasady odstąpienia od Umowy i wzór formularza odstąpienia, z którego można skorzystać, znajdują się w załączniku do Regulaminu.

2) Użytkownik Zarejestrowany w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyn ani nie powoduje poniesienia jakichkolwiek kosztów. Zasady odstąpienia od Umowy i wzór formularza odstąpienia, z którego można skorzystać, znajdują się w załączniku do Regulaminu.

 1. Użytkownik Zarejestrowany nie może odstąpić od Umowy, jeśli przed terminem odstąpienia od Umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wykonał jakąkolwiek czynność w portalu „Polska przez weekend”, a w szczególności zamieścił opis, wrażenia ze zwiedzania lub zdjęcie.

Prawa autorskie

§ 12.

 1. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że:

1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Danych;

2) Dane są utworami oryginalnymi, wolnymi od wad prawnych i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;

3) Dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie stanowią powtórzeń, zapożyczeń, kopi oraz nie zawierają elementów, które mogą stanowić o ich uznaniu za przedmiot zależnego prawa autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Autorskie.

 1. Użytkownik Zarejestrowany zamieszczając Dane w portalu ,,Polska przez weekend” wyraża zgodę na ich publikację w portalu ,,Polska przez weekend” oraz oświadcza że posiada zgodę osób utrwalonych na tych Danych na opublikowanie ich wizerunku w portalu „Polska przez weekend” oraz że zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wybranych Danych jako elementów newslettera portalu ,,Polska przez weekend” oraz wykorzystywania tych danych do promocji portalu  „Polska przez weekend” w Internecie i innych mediach.

 

Dane osobowe

§ 13.

 1.  [Administrator] Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych jest Maciej Wołk, ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa.
 2. [Kontakt] Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem:

 

 1. [Cel i podstawa prawna] Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników Zarejestrowanych będą przetwarzane w celu:
 • podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej Umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • kontaktowania się z Użytkownikami Zarejestrowanymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu sprawnego kontaktu pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Zarejestrowanymi w sprawach związanych z działaniem portalu „Polska przez weekend” lub działaniami Użytkownika Zarejestrowanego w ramach portalu „Polska przez weekend” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • badania potrzeb i oczekiwań Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych w stosunku do portalu „Polska przez weekend” na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dostosowywaniu oferty do oczekiwań Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • relacjonowania na stronie internetowej oraz funpage prowadzonym na Facebooku zdarzeń związanych z działaniem portalu „Polska przez weekend” na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na informowaniu i promowaniu inicjatyw lub działań związanych z portalem „Polska przez weekend”  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
 • statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizowaniu funkcjonowania portalu „Polska przez weekend” -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa portalu „Polska przez weekend” lub Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa danych zgromadzonych w ramach portal „Polska przez weekend”-  podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO ;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości email, w tym newslettera – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile została ona wyrażona – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykazaniu faktów związanych z funkcjonowaniem lub działaniem  portalu „Polska przez weekend” lub Administratora  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;

 

 

 1. [Okres przechowywania] Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach, o których mowa w ust. 3:
  • pkt 1 przez okres trwania Umowy;
  • pkt 2- 7 przez okres funkcjonowania portalu „Polska przez weekend” lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO w zależności co nastąpi pierwsze;
  • pkt 8 do czasu odwołania zgody lub przez okres funkcjonowania „Polska przez weekend” w zależności co nastąpi pierwsze;
  • pkt 9 przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń majątkowych obliczony zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn.zm. ).

 

 1. [Prawa] W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany ust. 2 pkt 3. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika Zarejestrowanego, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody –Użytkownikowi Zarejestrowanemu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik Zarejestrowany może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Użytkownik Zarejestrowany ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 5. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Użytkownik Zarejestrowany może wykonywać wskazane powyżej uprawnienia wynikające z RODO poprzez zgłoszenie żądania wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust. 2 pkt 3. Dodatkowo możliwe jest dokonanie wybranych zmian w ustawieniach Konta.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 8. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie odrębnie wyrażonej – wyraźnej – zgody.
 9. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych przez Administratora mogą też mieć podmioty przetwarzające tj. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych np. firmy księgowe, informatyczne, prawnicze.
 10. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Zarejestrowanych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest aktualizować bez zbędnej zwłoki dane osobowe udostępnione w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich każdorazowej zmiany.
 12. W razie usunięcia przez Użytkownika Zarejestrowanego danych osobowych utraci on możliwość Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend” w zakresie w jakim podanie tych danych warunkuje Korzystanie z portalu „Polska przez weekend”. Żądanie przez Użytkownika Zarejestrowanego usunięcia wszystkich danych osobowych zostanie uznane za żądanie usunięcia Konta.

 

Uprawnienia i zobowiązania Właściciela§

§  14.

Właściciel zastrzega sobie prawo do:

1) dodawania własnych Danych;

2) usuwania lub blokowania Kont Użytkowników Zarejestrowanych w przypadkach określonych w § 11 ust. 5 pkt 1-5 oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie;

3) modyfikowania Kont Użytkowników Zarejestrowanych w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu ,,Polska przez weekend” w celu zapewnienia technicznej prawidłowości i zgodności funkcjonowania Kont z Regulaminem;

4) usuwania lub modyfikowania Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku stwierdzenia, że są one błędne, nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne, sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;

5) niepublikowania Danych w przypadku stwierdzenia, że są one błędne, nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne, sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;

6) usunięcia lub zmiany funkcji portalu ,,Polska przez weekend”, zaprzestania jego prowadzenia, przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz praw do portalu ,,Polska przez weekend” na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności mających związek z portalem „Polska przez weekend”.

Zmiana Regulaminu

§ 15.

 1. Właściciel ma prawo zmienić lub uzupełnić Regulamin z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:

1) dostosowanie Regulaminu do zmian w obowiązującym prawie;

2) dostosowanie Regulaminu do zmian wprowadzonych w stosowanym przez Właściciela systemie informatycznym;

3) dostosowanie Regulaminu do zmian wynikających z postanowień, wyroków sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych wiążących prawnie aktów władz publicznych;

4) dostosowanie Regulaminu do zmian wynikających z dodania, usunięcia lub zmiany funkcji lub funkcjonalności portalu ,,Polska przez weekend”;

5) dostosowanie Regulaminu do zmiany tematyki portalu ,,Polska przez weekend”;

6) dostosowanie Regulaminu do zmian wynikających z rozszerzenia lub zawężenia zakresu działalności przez Właściciela;

7) zmianę Regulaminu mającą na celu usuniecie błędów, omyłek lub niejasności występujących w Regulaminie.

 1. Właściciel nie musi szczegółowo uzasadniać zmian wprowadzanych do treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie w portalu ,,Polska przez weekend” stosownej informacji wraz z tekstem jednolitym Regulaminu. Ponadto o dokonaniu zmian w treści Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników Zarejestrowanych poprzez wysłanie wiadomości na adresy e-mail podane podczas Rejestracji.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od momentu poinformowania o niej Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych w sposób określony w ust. 3.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu:

1) Użytkownik Zarejestrowany powinien w terminie 14 dni od powiadomienia go o zmianie Regulaminu wysłać na adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wpisując w tytule wiadomości „Wypowiedzenie Umowy” i zaprzestać Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend”;

2) Użytkownik powinien zaprzestać Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend” w terminie 14 dni od powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

 1. Niewykonanie czynności określonych w ust. 5 jest równoznaczne z akceptacją zmian wprowadzonych do treści Regulaminu.

Odpowiedzialność
§ 16.

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Dane zamieszczane w portalu ,,Polska przez weekend” były prawdziwe, aktualne oraz nie zawierały błędów. Właściciel będzie starał się przeciwdziałać publikowaniu przez Użytkowników Zarejestrowanych Danych błędnych, nieprawdziwych, nieaktualnych i niekompletnych oraz będzie usuwał Dane błędne, nieprawdziwe, nieaktualne i niekompletne, o których poweźmie informacje.
 2. Użytkownik Korzysta z Danych opublikowanych w portalu ,,Polska przez weekend” wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności:

1) za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu ,,Polska przez weekend”, w tym za utratę Danych, spowodowane siłą wyższą;

2) za czasowy brak możliwości Korzystania z portalu ,,Polska przez weekend” wynikający z uzasadnionych przyczyn technicznych i przez czas trwania tych przyczyn;

3) za merytoryczną wartość i treść oraz formę Danych publikowanych i przesyłanych przez Użytkowników Zarejestrowanych w portalu ,,Polska przez weekend”, w szczególności za Dane błędne, nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne, sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;

4) z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z publikowaniem lub przesyłaniem przez Użytkowników Zarejestrowanych Danych, w szczególności za naruszenie przez Użytkowników Zarejestrowanych praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, w tym opublikowanie zdjęć przedstawiających wizerunek innych osób bez ich zgody;

5) za poniesione przez Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego szkody spowodowane korzystaniem z podłączonego do sieci Internet komputera pozbawionego ochrony antywirusowej;

6) za poniesione przez Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego szkody spowodowane wykorzystaniem Danych zamieszczonych w portalu ,,Polska przez weekend”;

7) za skutki zamieszczenia przez Użytkownika Zarejestrowanego w  portalu ,,Polska przez weekend” jakichkolwiek materiałów bezprawnych;

8) za skutki ujawnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego Loginu lub hasła do Konta;

9) za zobowiązania zaciągane przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego za pośrednictwem portalu ,,Polska przez weekend” oraz skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 1. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o prawdopodobnym naruszeniu przez Użytkownika Zarejestrowanego praw osób trzecich, w szczególności w przypadku otrzymania wiadomości zawierającej informację o podejrzeniu naruszenia prawa, Administrator zwróci się do Użytkownika Zarejestrowanego, który umieścił w portalu „Polska przez weekend” kwestionowane Dane z prośbą o wykazanie tytułu prawnego do tychże Danych. Użytkownik Zarejestrowany powinien wykazać tytuł prawny do Danych w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku potwierdzenia tytułu prawnego do Danych zostaną one niezwłocznie usunięte.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Właścicielowi z tytułu naruszenia prawa, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych przez opublikowanie Danych w portalu ,,Polska przez weekend”, Użytkownik Zarejestrowany, który opublikował lub przesłał kwestionowane Dane, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających ochronę interesów Właściciela przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się:

1) wstąpić jako pozwany w miejsce Właściciela do toczącego się postępowania lub przystąpić po stronie Właściciela do postępowania toczącego się przeciwko niemu;

2) zwolnić Właściciela z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);

3) pokryć koszty poniesione przez Właściciela oraz koszty jakie Właściciel będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z jej roszczeniami lub pozwem sądowym.

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania portalu ,,Polska przez weekend” z przyczyn technicznych i na niezbędny czas uzasadniony ich trwaniem, o czym Użytkownicy oraz Użytkownicy Zarejestrowani zostaną poinformowani za pośrednictwem stosownego komunikatu.
 2. Wszelkie Dane opublikowane przez Użytkowników Zarejestrowanych w portalu ,,Polska przez weekend” stanowią ich prywatne poglądy/opinie/komentarze.
 3. Przedstawiciele ustawowi ponoszą odpowiedzialność za Korzystanie z portalu ,,Polska przez weekend” przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 4. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) złamanie prawa związane z Korzystaniem z portalu ,,Polska przez weekend”, w tym w szczególności za naruszenie dóbr osobistych innych osób oraz praw autorskich i pokrewnych przysługujących innym osobom, a także opublikowanie lub przesłanie zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez ich zgody;

2) szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych Danych w portalu ,,Polska przez weekend”.

Postępowanie reklamacyjne

§ 17.

 1. Użytkownicy oraz Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania portalu ,,Polska przez weekend” oraz świadczonych Usług.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na następujący adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl i zawierać w tytule wiadomości zwrot „Reklamacja”. Reklamacja może zostać wysłana również na następujący adres  Właściciela: Maciej Wołk, ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich zgłaszania. Właściciel dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji i wysłania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku możliwości zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Właściciel powiadomi o tym zainteresowanego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się reklamacje:

1) wynikające z nieznajomości przepisów prawa lub praw i obowiązków ustanowionych na mocy Regulaminu;

2) dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu portalu ,,Polska przez weekend”;

3) oparte na tych samych podstawach faktycznych co uprzednio rozpatrzona reklamacja pochodząca od tego samego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.

 1. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wykorzystany do zgłoszenia reklamacji lub na adres nadawcy reklamacji zgłoszonej listownie.

Kontakt

§ 18.

Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani mogą kontaktować się z Właścicielem portalu „Polska przez weekend” wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl.

 

Postanowienia Końcowe
§ 19.

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Spory związane z portalem „Polska przez weekend” będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Szczegółowe informacje na temat tego trybu dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej www.spsk.wiih.org.pl, a także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Ponadto, Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany posiadający status konsumenta może zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawach konsumenckich do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Więcej informacji na temat funkcjonowania instytucji rzeczników konsumentów i możliwości kontaktu z nimi znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  21 czerwca  2020 r.
 5. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.polskaprzezweekend.pl

 

Załącznik do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Macieja Wołk prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Maciej Wołk” (adres pocztowy: ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa; adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polskaprzezweekend.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Maciek Wołk ul. Sowińskiego 53/13, 01-105 Warszawa

kontakt@polskaprzezweekend.pl

Ja ………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach portalu „Polska przez weekend”.

Data zawarcia Umowy to ………………….

Imię i nazwisko konsumenta ……………..

Login ………………………………………….

………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………